Algemene Voorwaarden


Qontrol-it B.V. oktober 2023

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
   1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, waarin de bepalingen voor het gebruik van de door Qontrol-it B.V. aangeboden Web- en aanverwante diensten staan beschreven.
   2. Hoofdovereenkomst: een Hoofdovereenkomst voor de Web-dienst, waarop alle adresgegevens van de Opdrachtgever staan vermeld tezamen met de prijzen die Qontrol-it B.V. gedurende de looptijd aan de Opdrachtgever berekent en overige voorwaarden.
   3. Service Level Agreement (SLA): een beschrijving of opsomming van het serviceniveau dat de Opdrachtgever in ieder geval mag verwachten van Qontrol-it B.V.
   4. Web-dienst: de door Qontrol-it B.V. ontwikkelde, onderhouden en geleverde online webapplicatie.
   5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Qontrol-it B.V. de Hoofdovereenkomst sluit voor het verlenen van de Web en/of aanverwante -dienst.
   6. Omgeving: de versie van de Web-dienst die specifiek voor de Opdrachtgever is ingericht.
   7. Servers: door of ten behoeve van Qontrol-it B.V. beheerde bij elkaar horende computers, en aanverwante hardware, met daarop webserver programmatuur, ondersteunende programmatuur of databasesoftware ten behoeve van het verzorgen van de Web-dienst via het Internet.
   8. Qontrol-it B.V.: De besloten vennootschap Qontrol-it, KvK nummer 67869998, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende te 7812 BG Emmen, Ermerweg 88C.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, van toepassing op rechtshandelingen, aanvragen, de Webdienst en de te sluiten en gesloten Hoofdovereenkomsten en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen van Qontrol-it B.V. en de Hoofdovereenkomst.
 3. De Web-dienst
  1. Qontrol-it B.V. zal de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Hoofdovereenkomst toegang a verlenen tot de Web-dienst en de Webdienst operationeel houden in overeenstemming met het in de betreffende Hoofdovereenkomst bepaalde.
  2. Qontrol-it B.V. zal de Web-dienst verlenen overeenkomstig de in de SLA opgenomen serviceniveaus. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Web-dienst vanaf het Internet bereikbaar is op de aan de Opdrachtgever verstrekte URL en dat de Web-dienst daadwerkelijk aangeboden wordt op de Server.
  3. Onder beschikbaarheid wordt niet verstaan het bestaan van een werkende punt tot punt verbinding tussen de systemen van de Opdrachtgever en de Servers. Qontrol-it B.V. kan immers op de systemen bij de Opdrachtgever en op de tussenliggende Internetinfrastructuur geen invloed uitoefenen.
  4. Qontrol-it B.V. heeft het recht de aangeboden functionaliteit van de Web-dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen. Qontrol-it B.V. zal zich maximaal inspannen om eventuele fouten in de Web-dienst op te lossen, voor zover dat in redelijkheid verlangd kan worden.
 4. Gebruik van de Web-dienst
  1. De Opdrachtgever bepaalt welke informatie met behulp van de Web-dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Qontrol-it B.V. heeft geen kennis van die informatie. De Opdrachtgever is er dan ook voor verantwoordelijk dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Qontrol-it B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Web-dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Opdrachtgever vrijwaart Qontrol-it B.V. voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Opdrachtgever met behulp van de Web-dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is of onrechtmatig wordt gebruikt.
  2. Mocht blijken dat informatie die door de Opdrachtgever met behulp van de Web-dienst is opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal de Opdrachtgever prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Qontrol-it B.V. aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
  3. De Opdrachtgever is gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van Qontrol-it B.V. zorgvuldig na te leven en is gebonden aan de geldende gewoonten van normaal gebruik van een Web-dienst zoals die van Qontrol-it B.V., voor zover dat in redelijkheid verlangd kan worden
  4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Hoofdovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Qontrol-it B.V. is echter gerechtigd aan het verlenen van haar toestemming voorwaarden te verbinden.
 5. Privacy, vrijwaring en vertrouwelijkheid van gegevens
  1. Partijen zullen voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG). Indien de Opdrachtgever gegevens of documenten aan Qontrol-it B.V. ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Opdrachtgever deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het verstrekken van deze gegevens en/of documenten is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Qontrol-it B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.
  2. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de (U)AVG) mogelijk verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. Qontrol-it B.V. zal, zoveel als (technisch) mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn inbegrepen in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Qontrol-it B.V. en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
  3. Indien Qontrol-it B.V. door een derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Hoofdovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Qontrol-it B.V. te vrijwaren. Tevens zal de Opdrachtgever Qontrol-it B.V. alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Qontrol-it B.V. die daardoor zal ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
  4. Qontrol-it B.V. zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de Servers opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Qontrol-it B.V. zal met name uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de Opdrachtgever.
  5. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens en/of documenten waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens en/of documenten zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Qontrol-it B.V. kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de correcte uitvoering van de Hoofdovereenkomst.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de Web-dienst berusten uitsluitend bij Qontrol-it B.V. Het sluiten van de Hoofdovereenkomst, het gebruik van de Web-dienst of enig andere informatieoverdracht van Qontrol-it B.V. aan de Opdrachtgever houdt geen overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op de Web-dienst.
  2. De door de Opdrachtgever ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de Opdrachtgever. Alle (rechten rustende op de) databaseopbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de Opdrachtgever zijn eigendom van Qontrol-it B.V.
  3. Het feitelijke gebruik (waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de Omgeving) van de Web-dienst is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qontrol-it B.V.
  4. De Opdrachtgever verkrijgt door ondertekening van de Hoofdovereenkomst uitsluitend het recht om gebruik te maken van de Webdienst gedurende de looptijd van de Hoofdovereenkomst.
 7. Financiële afspraken en betaling
  1. De financiële afspraken staan vermeld in de Hoofdovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (BTW). Qontrol-it B.V. is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.
  2. Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden zonder enige opschorting of verrekening; deze rechten van de Opdrachtgever zijn uitgesloten.
  3. De Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te betalen. Indien betaling uitblijft en betaling ook niet alsnog binnen een redelijke termijn na het versturen van een betalingsherinnering plaatsvindt, heeft Qontrol-it B.V. het recht om alle (buitengerechtelijke en proces) kosten plus een rente van 1% per maand (te berekenen over het factuurbedrag en de verschuldigde kosten) in rekening te brengen en/of de vordering uit handen te geven. De (buitengerechtelijke) kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande factuur met een minimum van € 250,00. Indien Qontrol-it B.V. genoodzaakt is in rechte haar vorderingen te incasseren is de Opdrachtgever de daadwerkelijk door Qontrol-it gemaakte kosten die gemoeid gaan met verhalen van de vordering verschuldigd.
  4. Als de Opdrachtgever ook na het sturen van een betalingsherinnering door Qontrol-it niet aan haar betalingsverplichting voldoet, zal Qontrol-it de Opdrachtgever in gebreke stellen. Leidt ook die ingebrekestelling niet tot betaling door de Opdrachtgever dan is Qontrol-it B.V. gerechtigd zonder aankondiging de toegang tot de Web-dienst op te schorten, totdat de verplichtingen door de Opdrachtgever volledig zijn nagekomen.
 8. Overmacht
  1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van Qontrol-it B.V. indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Qontrol-it B.V., maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteitsvoorzieningen, Internetverbindingen en/of in het telefoonnet en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Qontrol-it B.V. kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever nakomt.
  2. Indien Qontrol-it B.V. als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting na te komen, dan is Qontrol-it B.V. niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt.
  3. Indien de Opdrachtgever als gevolg van overmacht een verplichting niet kan nakomen, kunnen zowel Qontrol-it B.V. als de Opdrachtgever na een periode van 14 (veertien) werkdagen de Hoofdovereenkomst eenzijdig beëindigen, zonder dat Qontrol-it B.V. gehouden is tot vergoeding van enige schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van deze opzegging. De verplichting tot betalen door de Opdrachtgever blijft onverkort van kracht tot het einde van de Hoofdovereenkomst.
 9. Aansprakelijkheid
  1. De totale aansprakelijkheid van Qontrol-it B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming en/of uit hoofde van onrechtmatig handelen is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Qontrol-it in het betreffende geval wordt vergoed. De door Qontrol-it verschuldigde schadevergoeding kan nimmer hoger zijn dan € 10.000,00.
  2. Qontrol-it B.V. is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals, maar niet beperkt tot: indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Qontrol-it B.V. aansprakelijk voor beschadiging of verlies van opgeslagen gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de Administratie, ongeacht of deze gegevens een geldwaarde vertegenwoordigen.
  3. Indien zich een schadegeval voordoet en is geconstateerd, of redelijkerwijze geconstateerd had kunnen worden, dient de Opdrachtgever dat onverwijld, doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen via een aangetekend schrijven aan Qontrol-it B.V. te melden. Indien dit niet geschiedt, dan vervalt ieder recht op schadevergoeding. Qontrol-it B.V. zal echter onverminderd trachten het probleem op te lossen.
  4. Buiten de in de artikelen 9.1 en 9.2 genoemde gevallen rust op Qontrol-it B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Qontrol-it B.V.
 10. Ontbinding
  1. Indien de Opdrachtgever:
   1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, of
   2. enige uit kracht der wet, Hoofdovereenkomst of deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
   heeft Qontrol-it B.V. door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de Hoofdovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente, kosten en schade.
 11. Elektronische communicatie
  1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Qontrol-it en de Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
  2. Qontrol-it B.V. en de Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
  3. Zowel Qontrol-it B.V. als de Opdrachtgever zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
  4. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
  5. Qontrol-it B.V. is altijd verplicht om de opdrachtgever te informeren wanneer zij bij de uitvoering van de Hoofdovereenkomst derden inschakelt of haar rechtsverhouding op grond van de Hoofdovereenkomst aan een derde overdraagt of wijzigt. Hoewel Qontrol-it B.V. zelf verantwoordelijk blijft voor deze acties, is voorafgaande toestemming van de opdrachtgever niet vereist. Deze verplichting tot informeren geldt ten alle tijden, tenzij de overdracht van de rechtsverhouding plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van Qontrol-it B.V.
  6. Afwijkingen van de Hoofdovereenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Kennisgevingen op grond van deze Hoofdovereenkomst moeten schriftelijk plaatsvinden, tenzij anders vermeld in de Hoofdovereenkomst.
 12. Overige bepalingen
  1. Indien Qontrol-it B.V. op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt de Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijke gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Qontrol-it in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Qontrol-it noodzakelijk of nuttig zijn om de Hoofdovereenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is de Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
  2. De Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken werknemers van Qontrol-it aannemen of benaderen om bij de Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van de Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Hoofdovereenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.
 13. Reparatieclausule nietigheden
  1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht / Hoofdovereenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht / Hoofdovereenkomst.
  2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/Hoofdovereenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – vooreerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is alsmede eenzelfde economisch resultaat wordt behaald.
  3. Onverminderd het bepaalde in artikel 13.2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qontrol-it B.V. partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtsstelsel kan slechts worden geleverd door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Qontrol-it B.V. en de Opdrachtgever. Het staat echter Qontrol-it B.V. vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Qontrol-it B.V. en de Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.